INFORMACJE   ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY   PODSTAWÓWKA     M E N U
     
– Edukacja i wychowanie
Edukacja w trzcianeckim gimnazjum katolickim im. św. Faustyny

Szkoła Katolicka różni się od szkół publicznych jedynie tym, że wychowanie ma chrześcijański charakter, oparty na pewnych niepodważalnych wartościach preferowanych przez ludzi wierzących, którzy swoje życie budują na wzajemnej miłości i poszanowaniu ludzkiej godności. Podręczniki i programy nauczania są takie same jak w innych szkołach publicznych.

Podczas lekcji szkoła jest zamknięta i nadzorowana, dzieci więc mogą się czuć bezpiecznie i bezpiecznie pozostawiać w klasach podręczniki, piórniki, tornistry czy okrycie. Staramy się wytworzyć rodzinną i serdeczną atmosferę, aby dzieci nie czuły się zagubione bądź niedoceniane.
Akcja charytatywna „Adopcja Serca”
Akcja charytatywna „Adopcja Serca”

Jako społeczność Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance — uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły, uczestniczymy w akcji charytatywnej ”Adopcja Serca”.;
Rozpoczęliśmy ją w 2013 r. Koordynacją wszystkich działań pomocowych zajmuje się nasze Szkolne Koło Misyjne pod kierunkiem pedagog szkolnej Jadwigi Górskiej.
Biorąc czynny udział w projekcie ”Adopcja Serca”, obecnie pełnimy pieczę nad Marią Franciszką Razafindrazanany mającą 8 lat. Jest ona uczennicą szkoły św. Piotra w Miandrivazo na Madagaskarze prowadzonej od ponad 40 lat przez misjonarza ks. Mariana Sajdaka MS ze Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette.
Dzięki dokonaniu adopcji serca uczymy się wrażliwości na potrzeby innych, rozbudzamy zainteresowania uczniów, kształtujemy postawę solidarności z rówieśnikami z innych krajów, zachęcamy do poznawania obyczajów, sytuacji społecznej oraz warunków bytowych występujących w odrębnych nam kulturach.
Rozkłady zajęć i harmonogramy

Zestaw podręczników
Klasa III:
!!! UWAGA RODZICE!!! !!!
Wskazane podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przewidziane dla uczniów ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE PRZEZ SZKOŁĘ i będą do odbioru w bibliotece szkolnej we wrześniu br.
RODZICE UCZNIÓW ZAMAWIAJĄ SAMODZIELNIE JEDYNIE
PODRĘCZNIK i KARTY PRACY DO RELIGII
Odpowiedni zestaw podręczników jest zapisany w postaci plików PDF.
Aby go pobrać wystarczy, kliknąć na ikonkę interesującego nas zestawu.
KLASA POBIERZ PLIK
Klasa III

Jednolity strój uczniowski (mundurek szkolny)
W Katolickiej Szkole Podstawowej, z godnie ze Statutem, obowiązuje jednolity strój uczniowski, w potocznym języku szkolnym nazywany popularnie mundurkiem. Występuje on w wariancie letnim (koszulki polo), jak i jesienno–zimowym. Prosimy zapoznać się z bardzo ważnymi szczegółami dotyczącymi tej sprawy:
Świetlica szkolna — organizacja pracy
W Katolickiej Szkole Podstawowej jest zorganizowana świetlica szkolna.
Zajęcia opieki świetlicowej odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku:
 • w godz. 6.45–7.45,
 • w godz. 11.45–16.00.
Funkcję nauczycieli–wychowawców w świetlicy szkolnej pełnią:
 • Małgorzata Grzyb,
 • Justyna Drewnowska,
 • Ewa Koniuszy.
Warunki ubezpieczenia uczniów w InterRisk
Uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej korzystają z grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus, oferowanego przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group.
Ważne informacje:
Więcej informacji:
Dokumenty szkoły: statut, koncepcja pracy, WSO, ceremoniał szkolny, regulaminy, programy
Procedury szkolne

Wychowanie w trzcianeckim gimnazjum katolickim im. św. Faustyny

Szkoła Katolicka to miejsce integralnej formacji, która dąży wytrwale ku celom właściwym szkole, wypełnia służbę publiczną w dialogu ze środowiskiem i Kościołem; uważa się za centrum działalności wychowawczej i kulturalnej.

Celem szkoły jest integralne wychowanie ludzko-chrześcijańskie, które daje uczniom możliwość stania się osobą odpowiedzialną, otwartą na wartości, zdolną żyć w dzisiejszej rzeczywistości i przekształcać ją w duchu chrześcijańskim oraz realizować osobistą syntezę między wiarą a kulturą oraz wiarą i życiem.
  SZKOŁA:
  • zwraca szczególną uwagę na dzieci potrzebujące, z różnych powodów, szczególnego zainteresowania,
  • przyjmuje uczniów takimi, jakimi są, doceniając dobro, jakie tkwi w każdym z nich,
  • sprzyja wymianie międzyosobowej na płaszczyźnie dydaktycznej i pozadydaktycznej między nauczycielami a uczniami i ofiaruje przyjazną obecność ze strony wychowawców,
  • stwarza środowisko wychowawcze charakteryzujące się klimatem rodzinnym, pogodą, radością i zaangażowaniem,
  • sprzyja tworzeniu się grup zainteresowań,
  • stwarza warunki, aby młody człowiek był w pełni sobą,
  • dopomaga, by uczeń żył w radości,
  • wpływa na to, aby dzieci i młodzież poważnie angażowali się w wypełnianie własnych obowiązków (nauka, praca),
  • zwraca uwagę na obecność w życiu każdego człowieka Boga, który jest kochającym Ojcem,
  • realizuje zadania w ten sposób, aby uczniowie stopniowo stawali się zdolnymi do bycia wśród rówieśników świadkami wiary i jednocześnie chrześcijańskimi animatorami.
  IDEAŁ WYCHOWAWCZY
  Absolwent szkoły katolickiej prawidłowo funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu i w domu, i w szkole. Ma określony, dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas, i które to zainteresowania stara się rozwijać. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Myśli, działa i postępuje według Ewangelii. Będziemy zatem dążyć do tego, aby absolwent naszej szkoły był:
  • samodzielny,
  • ciekawy świata,
  • odpowiedzialny,
  • otwarty,
  • tolerancyjny,
  • świadomy własnej wartości,
  • świadomy wymagań płynących z wiary chrześcijańskiej,
  • świadomym obywatelem i patriotą.

Program Nauki Zachowania

Nasza szkoła, jako jedyna w regionie, przystąpiła do Programu Nauki Zachowania (PNZ), określanego „jako alternatywa dla zjawiska formalizacji relacji i braku wsparcia uczniów”. Skierowany jest on przede wszystkim do uczniów z trudnym zachowaniem, ale dzięki przyjętej strategii postępowania obejmuje on swoim oddziaływaniem całą społeczność szkolną, a więc wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli.

Jesteśmy szkołą przyjazną dzieciom.

Nasza placówka otrzymała specjalne podziękowania za aktywny udział w akcji charytatywnej na rzecz dzieci z chorobami układu krążenia. Dzięki współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli udało nam się pomóc osobom potrzebującym. Certyfikat „Placówki Przyjaznej Dzieciom” w listopadzie 2013 r. przyznało nam Centrum Wspierania Fundacji firmy Proinwest z Katowic.

Jesteśmy szkołą przyjazną rodzinie.

Certyfikat Szkoła Przyjazna Dzieciom Katolicka Szkoła Podstawowa posiada certyfikat dotyczący programu „Szkoła przyjazna rodzinie”. W naszych działaniach kierujemy się zasadami wychowania ukierunkowanymi na uzyskiwanie dojrzałości przez dzieci i młodzież. Zależy nam na promowaniu wartości rodzinnych i szacunku wobec życia.
Program „Szkoła Przyjazna Rodzinie” wychodzi naprzeciw potrzebie coraz lepszej współpracy szkół z rodzicami uczniów w zakresie wychowania i przekazywania młodemu pokoleniu spójnego systemu wartości. Wychowanie oparte na podstawach wyrosłych z europejskiego kręgu kulturowego, u podstaw którego leży odpowiedzialność, wartość rodziny, szacunek dla życia daje gwarancję przygotowania młodych ludzi do podjęcia odpowiedzialności za własną rodzinę, kraj i życie społeczne. W ostatnich latach można zaobserwować coraz silniejszą promocję w szkołach ideologii przeciwstawiających się wartościom zakorzenionym w polskiej oraz europejskiej tradycji i kulturze. W wielu placówkach oświatowych prowadzone są zajęcia promujące podejmowanie wczesnej inicjacji seksualnej, kwestionujące biologiczną oraz kulturową stabilność ról płciowych kobiet i mężczyzn, głoszące odrębność płci społecznej czy kulturowej od płci biologicznej oraz kwestionujące znaczenie rodziny i autorytetów w rozwoju emocjonalnym, intelektualnym i duchowym dzieci.
„Szkoła Przyjazna Rodzinie” to program, który tworzy przestrzeń współpracy dla szkół, organizacji pozarządowych i osób zaangażowanych w promocję wartości rodzinnych. Jego celem jest uczynienie ze szkoły miejsca przyjaznego rodzinie, tzn. takiego, w którym dostrzegana i respektowana jest jej wartość i rola w rozwoju osobowym człowieka. Przyznawany w ramach programu certyfikat ma być dla rodziców znakiem, że w danej placówce wartości rodzinne są uznawane i będą oni wspierani w procesie wychowawczym.
źródło: witryna Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny: szkola-przyjaznarodzinie.pl.
KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com