INFORMACJE     PODSTAWÓWKA   KLASY GIMNAZJALNE   M E N U
     
– Z życia zerówki:
Galeria 2017-18-077-1/3
Szkolne rekolekcje wielkopostne, czyli...
... naszym celem jest ciągłe zbliżanie się do Boga.

1-3 marca 2018 r.
fot. Archiwum Szkoły (aut. xxx)
tekst: Krzysztof Felsmann
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość — te trzy;
z nich zaś największa jest miłość.
(1 Kor 13,13)
Sztukoteka - Iluminacje
„Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość — te trzy: z nich zaś największa jest miłość.” (1 Kor 13, 13). Trwamy właśnie w Wielkim Poście. W ten sposób przygotowujemy się na Zmartwychwstanie Pańskie — najważniejsze święto dla chrześcijan, upamiętniające misterium paschalne Jezusa Chrystusa.
W dniach 1-3 marca przeżywaliśmy w naszej szkole rekolekcje wielkopostne. Prowadził je gościnnie ks. Kamil Pękalski MS. Nasze rozważania koncentrowały się właśnie na trzech cnotach teologalnych wymienionych na samym początku: wierze, nadziei i miłości. Św. Paweł wymienia je w 1 Liście do Koryntian pod koniec Hymnu o miłości.
Naszym celem jest ciągłe zbliżanie się do Boga. Możemy Go poznawać dzięki naszemu uczestnictwu w Królestwie Bożym, które swój początek ma już tutaj — w naszym doczesnym doświadczeniu. Nawiązywanie autentycznej relacji z Jezusem i drugim człowiekiem w codzienności daje nam możliwość działania na rzecz duchowego wzrostu i czynnego oczekiwania na pełnię naszego życia, które objawia się dzięki przyjętej Miłości będącej łaską daną nam przez Pana. Nadzieja noszona przez nas w sercu pozwala nam zogniskować nasze starania na budowanie lepszego życia w połączeniu z dostrzeganiem ostatecznego celu, jakim jest zjednoczenie z Mesjaszem. Miłość powoduje, że to kroczenie ku bliskości z Synem Bożym i drugim człowiekiem przyjmuje konkretne kształty wzajemnego dążenia do ciągłego stawania się lepszym. Wiara zaś jest dla nas nadprzyrodzonym drogowskazem sprawiającym, że widzimy oczami ducha i wysiłkiem intelektu ostateczny cel — trafienie do nieba wypełnionego obecnością Boga. Wszystkie te cnoty teologalne są nam dane z łaski Bożej. Oznacza to, że sam Bóg chce nas doskonalić, a więc mocno pochwycić. Ten uścisk Pana już teraz przynosi nam wolność i szczęście. Każdy z nas ciekawi się, jak to będzie kiedyś, kiedy to zobaczymy Boga twarzą w twarz, jak mówi św. Paweł (zob. 1 Kor 13,12–13).
Ks. Kamil Pękalski MS podkreślał, że Bóg pragnie nas takimi, jakimi jesteśmy. Za pomocą różnych opowieści, przykładów, symboli i dram stawiał przed nami obraz Chrystusowej miłości stanowiącej ożywczy dla nas pokarm. Syn Boży ogarnia każdego swoim Miłosierdziem, ponieważ bardzo nas ukochał. Poprzez śmierć krzyżową dał tego dostateczny dowód. Oczekuje teraz na naszą odpowiedź udzieloną przez nas w wolności. Jeśli zechcemy, możemy skorzystać z Jego pomocy. Pragnie nam towarzyszyć w codzienności, by było nam łatwiej.
Szkolne nauki rekolekcyjne były też ubogacone przez prelekcję Macieja Lewkowicza, który opowiedział uczniom o swojej niedawnej wizycie w Meksyku, gdzie w 1531 r. na wzgórzu Tepeyac doszło do objawienia Matki Bożej z Guadalupe. Dowiedzieliśmy się, że niezwykle korzystnie jest oddać swoje życie Maryi, ponieważ to daje zapewnienie Jej opieki prowadzącej nas pewną drogą do Jezusa.
Z kolei przybyła do naszej szkoły kurator sądowy Agnieszka Klepianowska z Sądu Rejonowego w Trzciance, pełniąca obowiązki w II Wydziale Sądu Rodzinnego i Nieletnich, zaprezentowała starszym uczniom zagrożenia i pułapki życia młodzieńczego w kontekście praw i konsekwencji wynikających z zachowań młodych ludzi w Sieci. Zostaliśmy uwrażliwieni co do naszej aktywności online podczas spotkania przeprowadzonego pod hasłem „Internet to więcej niż zabawa — to Twoje życie!”. Doskonale wiemy, że obecnie możemy się wyrażać nie tylko w świecie realnej obecności, ale także w elektronicznych zasobach podłączonych do globalnej struktury komputerowej. Ta ostatnia rzeczywistość ma nam służyć jako pomoc w codziennym funkcjonowaniu, lecz — jak niejednokrotnie się przekonujemy — jest polem do nadużyć w postaci cyberprzemocy. Poczucie internetowej anonimowości łączy się często z niewłaściwym pojmowaniem przez niektórych bezkarności. Na szczęście będąc odpowiedzialnymi możemy sami pozytywnie wyrażać się online, a także w porę konstruktywnie reagować na zjawiska wirtualnej agresji niosącej zło.
Uczniowie mogli również uczestniczyć w spotkaniu z Karoliną Kubilus. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łomnicy przybliżyła nam świat swoich pasji. Pierwszą swoją opowieść w formie książkowej wydała w 2011 r. Każdy mógł zadać pytanie pisarce powieści obyczajowych. Przekonaliśmy się, że mamy możliwość wyrażania się poprzez swoje twórcze zainteresowania. Analizowanie otaczającego nas świata i opisywanie go może być jednym ze sposobów niesienia dobra na co dzień. Każdy może czerpać z budujących inspiracji, które sprawiają, że nasze doświadczenie codzienności możemy przybrać w piękno ukazywania siebie w różnych dziedzinach naszej działalności. Będzie to nasz realny wkład w rozwój, który może się stać naszym udziałem.
Zwieńczeniem naszych szkolnych rekolekcji wielkopostnych była Eucharystia z udziałem społeczności szkolnej w sobotę 3 marca. Spotkaliśmy się w Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej należącym do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Skrzatuszu. Mszę św. odprawił ks. Kamil Pękalski MS w koncelebrze z ks. Mariuszem Maćkowiakiem MS i ks. Piotrem Sofijem MS. Homilia zasadzała się na ukazaniu wielkości Boga przyjmującego z wielkim zaangażowaniem syna marnotrawnego. W jego historii możemy odnaleźć swój ratunek, poszukiwać pełni życia w Chrystusie mimo osobistych błędów, które dzięki Synowi Bożemu staną się przeszłością wchłoniętą przez Miłosierdzie Boże.
Nasze wiara, nadzieja i miłość mogą wrastać, bo jesteśmy bardzo ważni dla Boga.

KONTAKT
katolik.trzcianka@gmail.com